НАШИТЕ ПРОДУКТИ

azoter

НОВИНИ

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Verification of the effectiveness of AZOTER B+F soil bacteria fertilizer in the plant stand of maize for silage in the soil and climatic conditions of The Bohemian-Moravian Highlands

Report of results from semi-operational experiments from 2021 from soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated AZOTER B bacteria fertilizer (containing Pseudomonas putida bacteria) with separate additive F (Trichoderma atroviride parasitic fungus) for application of digestate from biogas plant in maize silage cultivation technology

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Главната роля на компанията AZOTER Trading s.r.o. е, с помощта на качествена продукция да се увеличи плодородието на почвата по устойчив и отговорен към околната среда начин и да се повиши ефективността на отглежданите култури, като в същото време се допринесе за икономическия ефект от намаляване на разходите за промишлено произведените торове.

AZOTER Trading s.r.o. наред с осигуряването на качествени продукти и прецизна логистика, предлага на своите клиенти и делови партньори и консултантска дейност в областта на храненето и торенето на селскостопански култури на базата на вземане на проби от почва и растения. Въз основа на получените агрохимични анализи и резултати, компанията ще разработи препоръки и методи за оптимизиране на храненето на отглежданите култури в съответствие с приложимите законови стандарти за устойчиво земеделие, като отчита повишаването на почвеното плодородие и възстановяването на микробния живот в почвата.

Интересувате ли се от нашите продукти? Използвайте нашия формуляр за