ТОВА СЕ СЛУЧВА В ПОЧВАТА

От органичните и минерални форми на микроорганизмите в почвата се събират необходимите за растенията биогенни елементи, а в околната среда се освобождават и отделят различни витамини, антибиотици и активиращи вещества (стимуланти). Ето защо микробният живот в почвата определя цяла поредица от процеси, които определят хода на различни физикохимични процеси, които влияят конкретно върху снабдяването на корените на растенията с хранителни вещества. Бактериите в почвата влияят значително на общата производителност на почвата, следователно и на качеството на растителната продукция. Те свързват атмосферния азот, правят достъпни труднодостъпните хранителни съставки, напр. фосфор. Участват в минерализацията на органичната материя и ускоряват разграждането на растителните остатъци, т. е. първичната органична маса в почвата, с което влияят добре на процеса на образуване на почва, както и на формирането на нейните качества.
Благодарение на своето съдържание, бактериалният препарат АЗОТЕР обновява микробния живот в почвата, с което се повишава плодородността и продуктивността на почвата и влияе добре на качеството на продукцията. Бактериалните торове AZOTER съдържат три вида бактерии, които участват в асимбиотичното фиксиране на атмосферния азот, подпомагат процесите на разлагане на органична материя в почвата, стимулират възможността на основни макробиогенни елементи в почвата, особено на фосфора, да се трансформират от неразтворими в достъпни форми. Предвид високата концентрация на бактерии, съдържащи се в тора, след прилагане на AZOTER се достига до значително увеличение на бактериалната микрофлора в почвата. AZOTER съдържа щамове на бактериите Azotobacter chroococcum и Azospirillum brasilense, които участват в асимбиотичното фиксиране на атмосферния азот, правейки го достъпен за растенията, а от друга страна, Bacillus megatherium участва в трансформирането на фосфора в достъпна форма.

AZOTER_soil_EN
N

60-80 kg

при оптимални условия 100 – 150 kg

Фиксиране на атмосферния азот

Азотът е един от основните макробиогенни елементи и е определян като елемент, който е  „двигател на растежа“. Запасите от азот в почвата са в пряка зависимост от запасите от хумус. Тъй като минералите са практически без азот, облагородяването на почвата с този елемент е свързано  с биологичното натрупване на свободен атмосферен азот. Атмосферата е богат източник на азот (посочва се, че съдържанието на азот е на ниво от 78,09 части от обема), което, изчислено на площ от 1 ха, възлиза на 75 000 тона N2. Проблемът обаче е много силната тройна връзка между азотните атоми, което прави растението неспособно да приема атмосферния азот и да го включи в своя хранителен метаболизъм. Микроорганизмите могат да разрушат тази силна тройна връзка, използвайки своя ензимен апарат. Повишаване ефиктивността на фиксирането на атмосферния азот от бактериите се постига благодарение на подходяща селекция на щамове, които са обещаващи не само от гледна точка на много ефикасното асимбиотично свързване на атмосферния азот, но след внасянето им в почвата, те се размножават много интензивно. Това води до значително увеличаване на количеството на фиксиран азот достъпен за растенията. Бактериалните торове AZOTER съдържат високоефикасни щамове от асимбиотични бактерии (Azotobacter chroococcum и Azospirillum brasilense), които са в състояние да синтетизират – да фиксират голямо количество азот през вегетационния период на отглежданите растения. Количеството фиксиран азот, приемливо за растенията, варира от 60 – 80 kg, което при оптимални условия е 100-150 kg.N ha-1, и намалява наполовина консумацията на общоприетите азотни торове и по този начин значително подобрява икономиката на растениевъдството.
P

30-40 kg

при оптимални условия 60 – 80 kg

Трансформиране на фосфорът от неразтворима форма в достъпна форма

В сравнение със съдържанието на N, K, Ca и Mg, общото съдържание на фосфор в почвата на Словакия е най-ниското (Pt = 0,03 – 0,2%). Той се състои от органична и неорганична фракция, като в повечето почви леко преобладава неорганичният ( 25 – 98%) над органичния (2 -75%) фосфор, поради предимно минералния характер на нашите почви. Прекалено голяма част от фосфора (92 – 99%), който се намира в почвата, не се приема от растенията. Само 1-8% от общия запас Р (фосфор) се използва по-добре за добив. Трансформирането на фосфора във форма, разтворима във вода, се постига и биологично в почвата. Добрата биохимична активност на почвената микрофлора влияе положително на освобождаването на фосфора от трудно разтворими съединения.

Bacillus Megatherium освобождава свързания фосфор и превръща съществуващия в почвата трикалциев фосфат в дикалциев фосфат, като прави фосфорните съединения достъпни за отглежданите растения. Количеството фосфор, освободено по този начин в края на вегетационния период, съответства на около 30 – 40 кг фосфор в чисти хранителни вещества, а при оптимални условия дори 60 – 80 кг фосфор.

K

30-40 kg

Мобилизиране на калия и ускоряване на процеса на разграждане на остатъците след прибиране на реколтата

Чрез употребата на AZOTER в комбинация с наличната целулоза, в почвата бързо расте количеството бактерии, които разлагат остатъците след прибиране на реколтата. Бързото разлагане и минерализацията на почвените органични съставки се обуславят от едновременното действие на различни групи микроорганизми (напр. Азотобактер и целулозни бактерии). В този процес действието на микроорганизмитеводи до мобилизиране – освобождаване на калий от трудно разтворимите органични съединения във форми, достъпни за растенията, като количеството калий, освободено по този начин в чисти хранителни вещества, варира от 30 до 40кг.

Използването на стимулиращия ефект на AZOTER при ускоряване на процеса на разграждане на остатъците след прибиране на реколтата (зърнени култури, рапица, царевица) е важно, тъй като някои култури след прибиране на основния продукт оставят в полето голямо количество лигноцелулозни остатъци с широко съотношение C:N, които в случай на неразграждане потискат покълването на семената и служат като хранително вещество за различни видове плесени, които заразяват младите новопоникващи растения в ранните етапи на растеж, като по този начин увреждат отглежданите култури и влияят неблагоприятно на културата.

ПОВИШАВАМЕ ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗАЩИТАВАМЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
Предимства от използването на AZOTER®:
 • намалява консумацията на общоприетите азотни индустриални торове приблизително наполовина, тъй като фиксира атмосферния клетъчен азот – количеството на фиксирания азот, приеман от растенията, се движи на нивото от 60 – 80 кг, при оптимални условия до 100 – 150 кг.N ха-1 (количество атмосферен азот над повърхността на 1 ха е 75 000 тона)
 • увеличава оползотворяването на ползваното минерално хранене и съществуващите запаси от хранителни вещества в почвата
 • в сравнение с други бактериални препарати, той съдържа абсолютната най-висока плътност на жизненоважни бактериални зародиши, т.е. 4.10 9 микроорганизми в 1 мл тор.
 • подобрява биологичните свойства на почвата, като същевременно възстановява микробния живот в почвата
 • увеличава и прави фосфора от неразтворимите съединения достъпен за растенията. Количествотоосвободен фосфор съответства на 30 – 40 kg P.ha-1, при оптимални условия от 60 – 80 kg фосфор
 • стимулира процеса на разграждане на остатъците след прибиране на реколтата, сламата и органичната материя в почвата, което предизвиква постепенното увеличаване на почвеното плодородие и създава добра основа за посевите
 • ускорява отделянето на хранителни вещества, както и разграждането на използваните дигестати
 • действа синергично и повишава ефективността на заедно използвани органични торове (твърд оборски тор, течен оборски тор и зелен тор)
 • влияе положително върху структурните свойства и зърнеността на почвата
 • подобрява въздушния и воден режим в почвата, което има положителен ефект върху приемането на почвените хранителни вещества
 • „бактериите, съдържащи се в препарата AZOTER, имат неутрален ефект. В средата, в която се намират, рН стойността постепенно се приближава до стойността на неутрална почвена реакция. „
 • възстановява почвата от бавна склеротиния, както и от хифи гъбички, които са причина за фузариозата
 • той ефективно унищожава източника на инфекция и намалява риска от предаване на болести на отглежданите култури
 • подобрява годността на растенията – чрез засилване на защитния механизъм на растението
 • увеличава количеството и качеството на производството (намаляване на микотоксините и нитратите)
 • оказва положително влияние върху цялостната икономика на растениевъдството
 • употреба и в екологичното земеделие