ЗА AZOTER TRADING S.R.O.

  • от 1995 г., нашите продукти AZOTER са пионер на пазара на бактериални биоторове и тяхното широкомащабно използване в селскостопанското производство
  • имаме повече от 25 години опит и иновации в производството на бактериални биоторове, фокусирани върху храненето на растенията и подобряването на качеството на почвата
  • високо качество и отговорност към околната среда
  • собствено производство и екип за производство и развитие
  • собствени логистични и складови центрове
  • всеки продукт е сертифициран и включен в препарати, които могат да се използват в екологичното земеделие
  • отделните бактериални култури са преминали специална селекция, като по този начин се постига най-висока жизненост и вирулентност
  • основната идея на биотор AZOTER е фиксирането на атмосферния азот и трансформирането на неизползваните трудноразтворими фосфати в почвата в разтворима форма, както и икономическият ефект от намаляване на разходите в първичната селскостопанска продукция

 

В момента нашата производствена компания продава продуктите на AZOTER® директно или чрез търговски представител в почти 20 държави:

mapa europy 2023

ЦЕЛ НА КОМПАНИЯТА

Главната роля на компанията AZOTER Trading s.r.o. е, с помощта на качествена продукция да се увеличи плодородието на почвата по устойчив и отговорен към околната среда начин и да се повиши ефективността на отглежданите култури, като в същото време се допринесе за икономическия ефект от намаляване на разходите за промишлено произведените торове. AZOTER Trading s.r.o. наред с осигуряването на качествени продукти и прецизна логистика, предлага на своите клиенти и делови партньори и консултантска дейност в областта на храненето и торенето на селскостопански култури на базата на вземане на проби от почва и растения. Въз основа на получените агрохимични анализи и резултати, компанията ще разработи препоръки и методи за оптимизиране на храненето на отглежданите култури в съответствие с приложимите законови стандарти за устойчиво земеделие, като отчита повишаването на почвеното плодородие и възстановяването на микробния живот в почвата.